Hero illustration

Dorpsraad

Stichting Dorpsraad Ouwerkerk heeft als doel:

Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Ouwerkerk en omgeving. Het beheren en exploiteren van accommodaties in het werkgebied voor activiteiten van groepen, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultuur gebied, inclusief activiteiten in de persoonlijke sfeer.

Stichting Dorpsraad Ouwerkerk tracht dit doel te realiseren door: Het inventariseren van de wensen en behoeften en het bevorderen van het meedenken en medeverantwoording te dragen met betrekking tot het eigen woon- en leefgebied. Het behartigen van de belangen van de inwoners van Ouwerkerk bij de overheid en andere instanties door middel van het geven van gevraagd en ongevraagd advies omtrent aangelegenheden. Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van leefbaarheid door de bevolking wenselijk worden geacht. Het bevorderen van sport, het verenigingsleven, de recreatie en alles wat verder de kwaliteit van het woon- en leefmilieu ten goede komt. Het beschikbaar stellen van ruimten in het dorpshuis  voor groepen, verenigingen en stichtingen Het beschikbaar stellen van andere ruimten en sportvelden

(Bron: akte van Statuten d.d. 10 maart 2000)