Hero illustration

Dorpsraad

De dorpsraad Ouwerkerk is een zelfstandig bestuursorgaan dat het algemeen belang van het dorp Ouwerkerk en zijn bewoners behartigt en vertegenwoordigd. De dorpsraad wordt gevormd door dorpsbewoners op basis van vrijwilligheid en heeft tot doel om de leefbaarheid en de sociale cohesie van Ouwerkerk te bevorderen. In een convenant met de gemeente Schouwen-Duiveland is vastgelegd dat de dorpsraad gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van advies kan voorzien.

Wat doet de dorpsraad voor u?
*  De dorpsraad onderhoudt contacten met de bewoners en belangengroepen van het        dorp
*  De dorpsraad signaleert knelpunten, problemen en kansen die het individuele belang      overstijgen en het algemene dorpsbelang raken.

Wat doet de dorpsraad niet?
*  De dorpsraad bemoeit zich niet met persoonlijke belangen van de dorpsbewoners.        Het is niet onze taak om te bemiddelen bij burenruzies.
*  De dorpsraad voert geen taken uit die aan de gemeente toebehoren. Voor meldingen      van overlast of gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte moet u zich wenden          tot de gemeente.

Wat kunt u van ons verwachten?
*  De leden van de dorpsraad zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor de                          leefbaarheid in Ouwerkerk.
*  De dorpsraad komt op voor het gezamelijke belang van haar inwoners.

Wat kunt ú betekenen voor de dorpsraad?
*  Wij verwachten van u dat u ons op de hoogte brengt van zaken die de                                leefbaarheid van Ouwerkerk raken.
*  Wij rekenen er op dat u deelneemt aan de dialoog en inventarisaties die de                      dorpsraad initieert, bijvoorbeeld in de vorm van een openbare vergadering.
*  De actieve inzet van dorpsgenoten is een vereiste om de sociale cohesie in het dorp      te kunnen versterken.