Hero illustration

Privacybeleid

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Stichting Dorpsraad Ouwerkerk
Stichting Dorpsraad Ouwerkerk verwerkt gegevens tbv de exploitatie en activiteiten van het
dorpshuis. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens
genoemd. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij daarbij samenwerken met andere
organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden
wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin toestemming is vereist.
Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat
deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Rechten van vrijwilligers respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden:
Voor de exploitatie en activiteiten van het Dorpshuis verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is
noodzakelijk voor het verzorgen van facturatie en het attenderen op en organiseren van
activiteiten.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de exploitatie/facturering of activiteiten van het
Dorpshuis worden gevraagd en vastgelegd.
Vrijwilligers worden hiervan op de hoogte gebracht via de privacyverklaring op de website van de
dorpsraad. Nieuwe verenigingen en vrijwilligers worden hierover geïnformeerd.
Voor een totaal overzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft het Dorpshuis
een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

Toestemming
Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de persoon in kwestie verwerkt en/of
gedeeld met derden.

Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door één van de ouders. Voor
kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de
ouders.
De verleende toestemming op elk moment weer worden ingetrokken.

Verstrekking aan derden
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een
administratiekantoor. In dat geval zorgen wij dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst
is afgesloten.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.
Indien er (mogelijk) sprake is van een datalek zal het bestuur van de dorpsraad beoordelen of
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkene(n) noodzakelijk is. In alle
gevallen wordt de afweging om wel of niet te melden, geregistreerd.
Ook wordt beoordeeld welke maatregelen genomen moeten worden om eventuele herhaling te
voorkomen.

Rechten van vrijwilligers
De vrijwilligers hebben het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of
verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.
Ook heeft een vrijwilliger op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen
bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
www.dorpsraadouwerkerk.nl worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 05-10-2019